Regulamin

Spis treści:

  1. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU VIAMONDO.PL
   1. Zmiana § 1 pkt 3 z 4 maja 2015
   2. § 1 Postanowienia ogólne
   3. § 2 Definicje pojęć użytych w Regulaminie
   4. § 3 Rejestracja w Serwisie
   5. § 4 Wymogi techniczne korzystania z Serwisu
   6. § 5 Administrowanie danymi osobowymi
   7. § 6 Prawa i obowiązki Administratora
   8. § 7 Prawa i obowiązki Użytkowników
   9. § 8 Zasady odpowiedzialności
   10. § 9 Własność intelektualna
   11. § 10 Postanowienia końcowe

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU VIAMONDO.PL

 

Zmiana § 1 pkt 3 z 4 maja 2015

3. Właścicielem Serwisu jest Ewa Chyżewska, występująca pod firmą DEBIUT Ewa Chyżewska, z siedzibą w Łodzi (90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5), NIP 7281119764, REGON 101483813.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin Korzystania z Serwisu Viamondo.pl, zwany dalej „Regulaminem”, określa prawa i obowiązki jego użytkowników, prawa, obowiązki, zasady odpowiedzialności administratora i inne zasady korzystania z Serwisu.
2. Serwis Viamondo.pl, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Serwisem”, jest internetowym systemem zarządzania obiektem noclegowym. W skład Systemu wchodzą domena internetowa, pliki graficzne, kod informatyczny, bazy danych, panel administracyjny oraz inne środki materialne i niematerialne, bez których system nie mógłby normalnie funkcjonować.
3. Właścicielem Serwisu jest Rafał Plewa, występujący pod firmą EGO Rafał Plewa, z siedzibą w Łodzi (90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5), wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 48865 (Urząd Miasta Łodzi - DŁW, w dniu 25.09.2006), NIP 728-250-38-61, REGON 100255547.

3. Właścicielem Serwisu jest Ewa Chyżewska, występująca pod firmą DEBIUT Ewa Chyżewska, z siedzibą w Łodzi (90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5), NIP 7281119764, REGON 101483813.

§ 2 Definicje pojęć użytych w Regulaminie

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęto następujące rozumienie pojęć w nim użytych:
a) Administrator – Rafał Plewa oraz osoby przez niego upoważnione i działające w jego imieniu;
b) Konto – prowadzony w Serwisie wydzielony i oznaczony unikalną nazwą zbiór zasobów, w którym gromadzi się dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu;
c) Użytkownik – podmiot prawa, który działa w Serwisie w jednej z przewidzianych Regulaminem ról;
d) Operator – Użytkownik, który używa Serwisu do prezentacji świadczonych w swoim imieniu i na swój rachunek usług związanych z zakwaterowaniem i zarządzania obiektem, w którym usługi te są świadczone;
e) Obiekt – obiekt, co do którego Operator ma ważny tytuł prawny i w którym świadczy swoje usługi;
f) Klient – Użytkownik, który używa Serwisu do wyszukiwania Obiektów;
g) Dzień doręczenia – dzień, w którym oświadczenie zostało przesłane pocztą elektroniczną;
h) Rejestracja – rozumienie zgodne ze szczegółowym opisem z § 3 Regulaminu;
i) Udostępnienie Obiektu – zamieszczenie na Koncie Operatora danych Obiektu w którym świadczone są usługi związane z zakwaterowaniem i umożliwienie ich przeglądania innym Użytkownikom.

§ 3 Rejestracja w Serwisie

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w który wprowadzić należy przynajmniej adres e-mail, imię, nazwisko, hasło oraz aktywacji konta stanowiącej zarazem potwierdzenie prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
3. Po wypełnieniu formularza Użytkownik otrzyma link aktywacyjny na wskazany przez siebie adres e-mail. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie na link aktywacyjny.
4. W przypadku dokonania rejestracji przyjmuje się, że została ona dokonana samodzielnie przez podmiot do tego uprawniony i posiadający zdolność do czynności prawnych.
5. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i je akceptuje.
6. Rejestrując się w Serwisie Operator oświadcza, że spełnia wszystkie niezbędne i prawne wymogi stawiane Obiektom i ma niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności, którą się zajmuje.
7. W celu udostępnienia Obiektu Operator jest zobowiązany wprowadzić co najmniej następujące dane dotyczące Obiektu: nazwę, lokalizację, typ, liczbę pokoi, zdjęcie główne, opis.
8. Administrator może uzależnić rejestrację od uwiarygodnienia wprowadzonych danych.
9. Dowiedziawszy się, że Operator wprowadził do Serwisu dane nieprawdziwe lub nieaktualne, Administrator może:
a) wezwać Operatora do usunięcia uchybień w określonym terminie;
b) zablokować jego konto do czasu wyjaśnienia sprawy;
c) skasować konto.
10. Po prawidłowym zakończeniu procesu rejestracji w Serwisie powstaje Konto Użytkownika. Dostęp do Konta uzyskuje się podając w formularzu logowania adres e-mail i hasło.
11. Użytkownikowi wolno korzystać wyłącznie z własnego Konta.
12. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim.
13. Hasło konta należy trzymać w tajemnicy.
14. Konto jest niezbywalne.
15. Administrator ma prawo odmówić rejestracji każdemu bez podania przyczyny.

§ 4 Wymogi techniczne korzystania z Serwisu

1. Korzystać z Serwisu może jedynie Użytkownik, który:
a) dysponuje urządzeniami pozwalającymi na dostęp do Internetu;
b) na w/w urządzeniu ma zainstalowaną przeglądarkę internetową w wersjach Firefox 7.x, Internet Explorer 7.x, Opera 11.x, Chrome 16.x lub nowsze
c) posiada stałe konto poczty elektronicznej.

§ 5 Administrowanie danymi osobowymi

1. Administratorem wprowadzonych przy rejestracji danych osobowych jest Administrator.
2. Akceptując Regulamin Użytkownik jednocześnie oświadcza, że:
a) wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu;
b) dane które wpisał w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe;
c) przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że niektóre dane będą upublicznione i staną się dostępne dla użytkowników Internetu, w tym mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe.
3. Użytkownik jest obowiązany aktualizować wprowadzone do Serwisu dane osobowe (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dane związane z tą działalnością) przy każdej ich zmianie.
4. Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. Zasady przetwarzania i przechowywania danych określa Regulamin, Polityka Prywatności oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
5. Administrator nie może bez uprzedniej zgody Użytkownika przekazywać ani odsprzedawać danych Użytkownika jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że organ do tego uprawniony przedstawi stosowne upoważnienie do wglądu w te dane.
6. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
7. Dane podane przy rejestracji usuwa się na pisemne żądanie Użytkownika.
8. Usunięcie danych podanych przy rejestracji oznacza również równoczesne usunięcie konta.
9. Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny.

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się świadczyć drogą elektroniczną dostępne w ramach Serwisu usługi wspomagające zarządzanie obiektem noclegowym, jak również udostępniać przestrzeń serwerową niezbędną do przechowywania i przetwarzania wprowadzanych do Serwisu danych.
2. Administrator ma prawo umieszczać w Serwisie materiały promocyjne i reklamowe.
3. Administrator ma prawo modyfikować zawartość poszczególnych kont, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego działania Serwisu, jak również w sytuacji, gdy zawartość konta narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
4. Administrator, niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, ma prawo zablokować lub usunąć konto Użytkownika, który:
a) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub zachęca do tego innych Użytkowników;
b) podejmuje działania wyrządzające lub mogące wyrządzić szkodę Administratorowi lub innym Użytkownikom;
c) umieszcza w Serwisie treści wpływające na prawidłowość działania Serwisu;
d) umieszcza w Serwisie treści powszechnie uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami lub naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
e) rozsyła spam i mimo uprzedniego ostrzeżenia nie zaprzestał tej praktyki.
5. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane lub usunięte z przyczyn wyliczonych powyżej nie może zarejestrować nowego konta bez uzyskania uprzedniej zgody Administratora. Rejestracja nowego konta nie może jednak nastąpić przed upływem 6 miesięcy od  dnia usunięcia konta.
6. Dane osobowe Użytkownika, którego konto zostaje usunięte z powodu naruszenia prawa oraz wszelkie inne dane i treści, które zostały przez niego wprowadzone Serwisu są archiwizowane i mogą być przetwarzane przez Administratora w zakresie koniecznym dla ustalenia prawnej odpowiedzialności Użytkownika.
7. Jeśli w ofercie Operatora znajdują się informacje nieprawdziwe lub nieaktualne, Administrator ma prawo zablokować konto Operatora lub je usunąć ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7 Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik może korzystać z Serwisu jako Klient lub Operator.
2. Użytkownicy zobowiązani są:
a) do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
b) przestrzegania regulaminu;
c) nie naruszania dobrych obyczajów;
d) nie podejmowania działań godzących w dobre imię Administratora;
e) nie podejmowania działań wpływających na funkcjonowanie Serwisu w sposób niepożądany przez Administratora.
3. Operator wprowadza do Serwisu ofertę świadczonych przez siebie usług, zmienia i aktualizuje zawarte w niej informacje.
4. Czynności mogą być podejmowane wyłącznie osobiście przez Użytkowników.
5. W przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami, czynności w imieniu i na rachunek Użytkownika mogą być podejmowane przez osoby upoważnione przez Użytkownika. Nie wyłącza to jednak odpowiedzialności Użytkownika za działania podejmowane przez te osoby i w dalszym ciągu działania te będą traktowane jak podejmowane przez Użytkownika osobiście.
6. Oferta Operatora winna być jak najbardziej szczegółowa i musi zawierać:
a) nazwę obiektu
b) lokalizację obiektu
c) typ obiektu
d) liczbę pokoi
e) zdjęcie główne
f) opis (do 254 znaków).
7. Informacje, w tym informacje o proponowanych miejscach noclegowych, uwidocznione w ofercie, winny odpowiadać rzeczywistości.
8. Klient ma prawo przeglądać dostępne w Serwisie oferty.

§ 8 Zasady odpowiedzialności

1. Administrator odpowiada za poprawne i nieprzerwane działanie Serwisu.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane działaniem siły wyższej lub nieuprawnioną ingerencją Użytkownika lub osób trzecich, nawet jeśli zakłócenia te spowodowały utratę danych na kontach Użytkowników;
b) czasową niemożność korzystania z Serwisu podczas zaplanowanych i ogłoszonych wcześniej przerw technicznych;
c) zakłócenia nieprzekraczające jednorazowo 8 godzin;
3. Administrator odpowiada wyłącznie za te z publikowanych w Serwisie treści, które pochodzą od niego.
4. Za treści wprowadzone do Serwisu przez Użytkowników wyłączną odpowiedzialność ponoszą sami Użytkownicy, w szczególności za ich prawdziwość i kompletność.
5. Administrator nie odpowiada za kompletność i prawdziwość danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkowników. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponoszą Użytkownicy, którzy dane te wprowadzili.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane bezprawnym lub niezgodnym z Regulaminem działaniem Użytkownika.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za treść ofert, ich zgodność z rzeczywistością ani za wykonanie obowiązków  wynikających z zawartej umowy pomiędzy Użytkownikami. Z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność ponoszą Operatorzy.
8. Reklamacje dotyczące działania Serwisu składa się drogą elektroniczną na adres reklamacje@ego.net.pl.
9. Reklamacje nie mogą być związane z treścią ofert, ich zgodnością z rzeczywistością ani z wykonywaniem obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikami umowy. Spory te winny być rozstrzygane wyłącznie pomiędzy Użytkownikami, bez udziału Administratora, który nie ma przymiotu strony w sporach pomiędzy Użytkownikami.
10. Administrator rozstrzyga reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
11. W przypadku braku dostatecznych danych w reklamacji, a także jeśli jest to uzasadnione złożonością sprawy termin określony powyżej może być przedłużony do 30 dni.
12. Od stanowiska przedstawionego przez Administratora po rozpatrzeniu reklamacji odwołanie nie przysługuje.

§ 9 Własność intelektualna

1. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i stanowią wyłączną własność Administratora, z uwzględnieniem zastrzeżeń poniżej zawartych.
2. Wyłącznym podmiotem praw autorskich do Serwisu, jego poszczególnych elementów oraz aplikacji tworzących Serwis i świadczonych w jego ramach usług jest Administrator. Żadnej z części Serwisu nie wolno kopiować, zwielokrotniać, wprowadzać do obrotu ani rozpowszechniać w jakikolwiek inny sposób, bez zgody Administratora.
3. Powyższego nie stosuje się do treści wprowadzonych do Serwisu przez Użytkowników – treści te są przedmiotem praw autorskich Użytkowników, którzy wprowadzili je do Serwisu, chyba, że co innego wskazano.
4. Użytkownikom nie wolno umieszczać w Serwisie treści, co do których nie mają dostatecznych praw. Użytkownik, który naruszył ten zakaz odpowiada za szkody jakie z tego tytułu poniósł Administrator.
5. Umieszczając na koncie treści podlegające ochronie prawa autorskiego Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.
6. Oprócz treści chronionych prawem autorskim usługi świadczone w ramach Serwisu mogą zawierać także prawnie chronione znaki towarowe oraz inne przedmioty własności intelektualnej Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich.
7. Dostarczenie Użytkownikowi tych przedmiotów nie oznacza przeniesienia na niego praw do tych przedmiotów.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Administratora.
2. Administrator ma prawo zmienić Regulamin w każdym czasie i bez podania uzasadnienia.
3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich opublikowania.
4. Opublikowanie zmian nastąpi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Administratora, która musi wskazywać zmienione, dodane lub usunięte postanowienia Regulaminu, a także tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmiany.
5. Brak zgody na zmianę treści Regulaminu winien być wyrażony stosownym oświadczeniem przesłanym do Administratora drogą elektroniczną i jest równoznaczny z usunięciem konta w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają stosowne przepisy prawa polskiego.
7. Wszelkie spory wynikające na tle użytkowania Serwisu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora według stanu, w którym wszczyna się postępowanie sądowe.